3765 Tamarack Lane at 3765 Tamarack Lane, Santa Clara, CA 95051-2571 | HotPads