200 W Sahara Ave Las Vegas Nv 89102, 305 | HotPads