1900 Tree Mountain Pkwy Stone Mountain Ga 30083, 2ba578fc